Hotline đặt vé:
Hồ Chí Minh: 08 3827 0404 | Hà Nội: 04 3732 2333